Picture1

Bibliography of Mochtar Riady

9-1

Place of Birth 

Date of Birth 

Education 

Curent Position 

Honor 


: Malang, Indonesia

: May 12, 1929

: Southeast University (formerly Chung Yang University) Nanjing, Peoples' Republic of China

: Chairman/Founder, Lippo Group

: Honorary Doctor of Southeast University (2005), Nanjing, Peoples' Republic of China

  Honorary Doctor of Laws Golden Gate University, San Francisco, California , USA

  Visiting Professor of Xiamen University, Fujian Province, Peoples' Republic of China


Publications

  • Gu Sheng Zhe Li Yu Xian Dai Guan Li, Southeast University Publishing, 2006
  • Nanotechnology Management Style, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003
  • Zai Wei Ji Zhong Mi Sheng Ji, Beijing Friendship Publishing, 2001