Picture1

Bibliography of Mochtar Riady

9-1

Place of Birth          : Malang, Indonesia

Date of Birth           : May 12th, 1929

Education                : Southeast University (formerly Chung Yang University) Nanjing, Peoples' Republic of China

Current Position     : Chairman/Founder of Lippo Group

Honor                       : Honorary Doctor of Southeast University (2005), Nanjing, Peoples' Republic of China

                                    Honorary Doctor of Laws Golden Gate University, San Francisco, California , USA

                                    Visiting Professor of Xiamen University, Fujian Province, Peoples' Republic of China


Publications

  • Gu Sheng Zhe Li Yu Xian Dai Guan Li, Southeast University Publishing, 2006
  • Nanotechnology Management Style, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003
  • Zai Wei Ji Zhong Mi Sheng Ji, Beijing Friendship Publishing, 2001